اعضا - عاطفه کاظمی رباطی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عاطفه کاظمی رباطی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پزشک عمومی و رییس مرکز مرکز بهداشتی درمانی روستایی 1383 1384
2 پزشک عمومی و رییس مرکز مرکز بهداشتی درمانی شهری 1384 1385
3 مسوول فنی درمانگاه شبانه روزی 1386 1387
4 متخصص زنان زایمان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1391 1393
5 متخصص زنان زایمان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 تا
6 رییس بخش اورژانس زنان و مامایی بیمارستان بیمارستان آیت الله موسوی 1395 1396
7 مسوول EDO بیمارستان آیت الله موسوی 1395
8 مدیرگروه زنان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
:: ::