اعضا - عاطفه کاظمی رباطی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عاطفه کاظمی رباطی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی تاثیر حضور مامای همراه بر درد و اضطراب حین زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان خانم دکتر آنیتا احمدی بیرجندی دانشگاه علوم پزشکی زنجان-بیمارستان آیت الله موسوی زنجان 1396
2 مقایسه تاثیر دو دوز مختلف گاباپنتین در کاهش درد بعد از سزارین در بیمارستان ایت ا..موسوی زنجان در سال ۹۷ دکتر معصومه قمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان-بیمارستان آیت الله موسوی زنجان
:: ::