اعضا - پریسا کرمی زرندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر پریسا کرمی زرندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو شورای پژوهشی دانشکده 1396
:: ::