اعضا - ژاله کریمی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ژاله کریمی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
دکتر ژاله کریمی مقدم متخصص رادیوانکولوژی فارغ التحصیل 1392 انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1392
استادیار
:: ::