اعضا - ناصر کیخالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ناصر کیخالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تدوین سیستم نمره دهی جهت انتخاب موارد نیازمند گرافی قفسه سینه بعد از کاتتریزاسیون ورید مرکزی غلامرضا نوری---ناصر کی خالی--- مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 1391 مقاله کامل
2 گزارش یک مورد آدنوم اکتوپیک پارایتروئید با تظاهر اولیه هماچوری شاهین فاتح---علی احمدآبادی---ناصر کیخالی---حمیدرضا ح صدیق---مجید اسفندیاری--- مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 1390 مقاله کامل
:: ::