اعضا - ناصر کیخالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ناصر کیخالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 تجربه ما و مرور مقالات در تاثير زودرس اورسوينگ در پيامد اسليوگاستركتومي دكتر ناصر كي خالي با دكتر محمد طالبپور چکیده مقاله
:: ::