اعضا - ناصر کیخالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ناصر کیخالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پزشك اورژانس دانشگاه كردستان 1382 1384
2 مسئول مركز بهداشتي درماني روستايي دانشگاه تبريز 1384 1386
3 استاديار جراحي عمومي دانشگاه زنجان 1392
4 معاونت آموزشي گروه جراحي عمومي دانشگاه زنجان 1394
5 عضو طراحي سوالات آزمون ارتقا دانشگاه زنجان 1394
6 مدرس المپياد دانشجويان پزشكي دانشگاه زنجان 1393 1395
:: ::