اعضا - فرناز محمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرناز محمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 عضو هیئت رئیسه پنجمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجوئی طب تولید مثل یزد 1392
2 عضو کمیته علمی پانزدهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران 1387
:: ::