اعضا - فرناز محمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرناز محمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 بهداشت باروري دانشگاه علو پزشکی زنجان 1385
2 زايمان بي درد دانشگاه علو پزشکی زنجان 1385
3 مشاوره شيردهي دانشگاه علو پزشکی زنجان 1385
4 نازائي و ناباروري دانشگاه علو پزشکی زنجان 1385
5 مشاوره شيردهي دانشگاه علو پزشکی زنجان 1385
6 زنان و مامائي دانشگاه علو پزشکی زنجان 1385
7 دارو درماني زنان و زايمان دانشگاه علو پزشکی زنجان 1385
8 بهداشت بلوغ و نوجوانان دانشگاه علو پزشکی زنجان 1385
9 زايمان بي درد دانشگاه علو پزشکی زنجان 1386
10 مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران دانشگاه علو پزشکی زنجان 1386
:: ::