اعضا - حسام میرشهابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسام میرشهابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استاد مشاور دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی ١٣٩٣ تا کنون
2 معاون آموزشی و پژوهشی گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی ١٣٩٤ ١٣٩٥
3 مدير گروه ميكروب شناسى و ويروس شناسى دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی دى ١٣٩٧ تا كنون
:: ::