اعضا - حسام میرشهابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسام میرشهابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## اختراعات
#1 - عنوان اختراع: بکار گیری شیوه نوین جهت آماده سازی و انتقال نمونه مدفوع بر روی کاغذ كروماتوگرافي به منظور تشخیص مولکولی ویروسها شماره ثبت: کشور ثبت کننده: ایران
همکاران: تاریخ ثبت:- تاریخ انقضا:-
توضیحات
:: ::