اعضا - حسام میرشهابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسام میرشهابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس بخش ویروس شناسی (طرح نیروی انسانی) انستیتو پاستور ایران 1386 1388
2 مربی پایه یک دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 1392
3 استادیار ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
:: ::