اعضا - حسام میرشهابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسام میرشهابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 طراحي و ساخت وكتور بياني واجد ژن E6 پاپيلوما ويروس انساني تيپ 16 و تاييد بيان پروتئين توليد شده در سلولهاي يوكاريوت (پایان نامه کارشناسی ارشد) حسام میرشهابی، حوریه سلیمانجاهی، زهرا مشکات دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس تکمیل شده 1385
2 القاي پاسخهاي ايمني سلولي متعاقب تزريق DNA واكسن واجد ژن HPV16-E6 در موشهاي BALB/c زهرا پورپاک، حوریه سلیمانجاهی، زهیر محمد حسن صراف، زهرا مشکات، حسام میرشهابی، مهدی مهدوی، شهرام شهابی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه تربیت مدرس تکمیل شده 1385
3 كلونينگ و ارزيابي بيان ژن نوتركيب Tax ويروس HTLV-1 در ميزبان باكتريايي تقی گل محمدی، کیهان آزادمنش، مجید گلکار، مهدی امینیان، سمانه صفار، حسام میرشهابی، شهرناز آریا برزین انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران تکمیل شده 1388
4 بررسی شيوع سرمي ويروس تب نيل غربي در جمعيت شهر مشهد زهرا مشکات، محمدتقی شاکری، صادق چینی کار، لیدا معنوی فر، حسام میرشهابی، مریم مرادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انستیتو پاستور ایران تکمیل شده 1388
5 آماده سازي يك سازه ژني بر پايه ژنوم ويروس هپاتيت D حاوي shRNA عليه هپاتيت B ويروسي و بررسي كارايي آن در سلولهاي آلوده (رساله دکتری تخصصی) حسام میرشهابی، فرزانه صباحی، محسن کریمی، فریدا بهزادیان دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس تکمیل شده 1392
6 شناسايی پاپيلوما ويروس انسانی در بيماران مبتلا به هايپرپلازی خوش‌خيم پروستات و سرطان پروستات در شهر زنجان سعید بافنده، حسام میرشهابی، رضا دهقانی اطهر، عبدالمجید قائم پناه دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1393
7 بررسي تاثير عصاره آبي سياه دانه بر تکثير ويروس هپاتيت B در کشت سلول زهرا مشکات، خدیجه حق شناس، عباس زجاجی، حسام میرشهابی، موس الرضا حسینی، فائزه قاسمی، کیارش قزوینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد تکمیل شده 1394
8 بررسي تاثير عصاره آبي گياه گل هميشه بهار بر تکثير ويروس هپاتيت B در کشت سلول زهرا مشکات، خدیجه حق شناس، عباس زجاجی، حسام میرشهابی، موس الرضا حسینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد تکمیل شده 1394
9 بررسي اثر عصاره ي دارچين بر تکثير ويروس هپاتيت B در کشت سلول زهرا مشکات، عباس زجاجی، حسام میرشهابی، موس الرضا حسینی، فائزه قاسمی، احسان آریان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد تکمیل شده 1394
10 بررسی فراوانی عفونت مخفی هپاتیت B در بیماران تحت شیمی درمانی دارای solid tumor در استان زنجان پانیذ شیرمست، حسام میرشهابی، مینوش مقیمی، نیما معتمد دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حال اجرا -
11 بررسی ارتباط بین عفونت هپاتیت B مخفی و سندرم بهجت در استان زنجان الهام صمدی، حسام میرشهابی، نیما معتمد، آرش اصلیان، پانیذ شیرمست دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حال اجرا -
:: ::