اعضا - حسام ميرشهابي


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسام ميرشهابي | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 ویروس شناسی، رشته دکتری حرفه ای پزشکی دانشکده پزشکی زنجان (1388 تا کنون)
2 ویروس شناسی، رشته دکتری حرفه ای داروسازی دانشکده داروسازی زنجان (1389 تا کنون)
3 ویروس شناسی، رشته دکتری حرفه ای دندان پزشکی دانشکده دندانپزشکی زنجان (1390 تا کنون)
4 ویروس شناسی ، رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی زنجان (1389 تا کنون)
5 میکروبیولوژی (بخش ویروس شناسی)، رشته کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده پیراپزشکی زنجان (1393 تا کنون)
6 میکروب شناسی (بخش ویروس شناسی)، رشته کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان (1393 تا کنون)
7 میکروب شناسی (بخش ویروس شناسی)، رشته کارشناسی هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان (1393 تا کنون)
8 میکروب شناسی (بخش ویروس شناسی)، رشته کارشناسی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان (1393 تا کنون)
9 ویروس شناسی پزشکی، رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشکده پزشکی زنجان (1390 تا کنون)
10 آربو ویروس شناسی، رشته کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشکده پزشکی زنجان (1391 تا کنون)
11 ویروس شناسی مواد غذایی، رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی دانشکده پزشکی زنجان (1392 تا کنون)
12 بیولوژی سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها، رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشکده پزشکی زنجان (1393 تا کنون)
13 بیولوژی سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها، رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی دانشکده پزشکی زنجان (1393 تا کنون)
14 باکتری شناسی تشخیصی مولکولی، رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشکده پزشکی زنجان (1393 تا کنون)
15 تکنولوژی اطلاع رسانی(IT)، رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشکده پزشکی زنجان (1393 تا کنون)
16 ژنتیک میکرو‌اگانیسم ها، رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشکده پزشکی زنجان (1393 تا کنون)
17 اپیدمیولوژی بیماری‌های منتقله بوسیله بندپایان، رشته کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشکده پزشکی زنجان (1388 تا کنون)
:: ::