اعضا - حسام میرشهابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسام میرشهابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی فراوانی ویروس لکوز گاوی (BLV) در نمونههای شیر خام گاوداری های شهر زنجان با روش PCR حسین برزگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی 1397
2 شناسایی هپاتیت B مخفی در بیماران همودیالیزی شهر زنجان در سال 1395 الهام صمدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی 1396
3 بررسی فراوانی ویروس آنسفالیت کنه‌ای (TBEV) در نمونه های شیر خام با روش PCR در شهر زنجان آنگینه پارسادانیانس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی 1395
4 بررسی اثرخاموشی ژن viperin بر تکثیر ویروس هپاتیت B در سلول‌های کبدی تیمار شده با اینترفرون آلفا پانیذ شیرمست دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی 1395
5 شناسايي بروسلا آبورتوس و ملی تنسیس در شیر خام با روش PCR در شهر زنجان عصمت ساطعی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی 1394
6 بررسی اثر غلظت های پايين تراز حداقل غلظت مهارکنندگی ايمی پنم و پيپراسيلين بر بيان ژنهای الاستاز(lasB) و آلژينات (algD) سودوموناس آئروژينوزا عادله عطار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی 1394
:: ::