اعضا - مهسا نجفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا نجفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 نماینده EDO بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی 95/7
2 نماینده جامعه نگر بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی 95/7
:: ::