اعضا - مهسا نجفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا نجفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 آموزش تجهیزات دندانپزشکی کودکان ویژه دستیاران دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی . 95/5
:: ::