اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئیس هیات بدوی انتظا می نظام پزشکی شیروان – خراسان شمالی 1387-1390 سازمان نظام پزشکی 1387 1390
2 رئیس کمیسیون پزشکی بهزیستی شیروان – خراسان شمالی 1386-1390 سازمان بهزیستی 1386 1390
3 عضو هئیت اجرائی انتخابات نظام پزشکی شیروان – خراسان شمالی 1387 سازمان نظام پزشکی 1387 1387
4 عضو کار شناسی هیات عالی انتظامی – استان خراسان شما لی 1387- 1390 سازمان نظام پزشکی 1387 1390
5 عضو کمیسیون پزشکی جانبازان و ایثارگران خراسان شمالی 1386-1390 بنیاد جانبازان و ایثار گران 1386 1390
6 رئیس بخش ICU بیمارستان امام خمینی خراسان شمالی 1386-1388 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1386 1388
7 رئیس بخش داخلی بیمارستان اموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393-1394 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1394
8 رئیس مرکز غربالگری سرطان دانشگاه علوم پزشکی زنجان/بیمارستان ولیعصر 1397 ......
9 عضو کار گروه سرطان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397 ......
10 کارشناس پزشکی قانونی پزشکی قانونی استان زنجان ۱۳۹۹ ادامه دارد
:: ::