اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو انجمن متخصصین داخلی ایران
2 عضو انجمن گوارش و کبد ایران
3 عضو شورای پژوهشی بیمارستان ولیعصر
4 عضوکمیته امتحاناتارتقا دستیاري
5 عضو کمیته EDO - دانشگاه علوم پزشکی زنجان
6 عضو تیم مدیریت اموزشی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان
7 عضو هیئت ممتحنه سی و چهارمین و سی و پنجمین دوره ازمون ارتقا و گواهینامه تخصصی منطقه ششم امایش کشوری – دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394-1395
8 عضو هیئت ممتحنه در طراحی سوالات ازمون پیش کارورزی شهریور 95 کلان منطقه شش امایش کشوری – دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1395
9 رئیس هیات بدوی انتظا می نظام پزشکی شیروان – خراسان شمالی 1387-1390
10 عضو هیات عالی انتظامی – استان خراسان شما لی 1387- 1390
11 عضو هئیت مد یره نظام پزشکی شیروان – خراسان شمالی 1387-1390
12 رئیس کمیسیون پزشکی بهزیستی شیروان – خراسان شمالی 1386-1390
13 عضو کمیسیون پزشکی جانبازان و ایثارگران خراسان شمالی 1386-1390
14 عضو هئیت اجرائی انتخابات نظام پزشکی شیروان – خراسان شمالی 1387
15 عضو کمیته مرگ و میر بیمارستان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1387-1389
16 عضو جهادگران سلامت /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
17 عضو مرکز تحقیقات غدد و متابولیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان
18 عضوکارگروه سرطان/دانشگاه علوم پزشکی زنجان
19 کارشناس پزشکی قانونی
:: ::