اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئیس هیات بدوی انتظا می نظام پزشکی شیروان – خراسان شمالی 1387-1390 سازمان نظام پزشکی 1387 1390
2 رئیس کمیسیون پزشکی بهزیستی شیروان – خراسان شمالی 1386-1390 سازمان بهزیستی 1386 1390
3 رئیس بخش ICU بیمارستان امام خمینی خراسان شمالی 1386-1388 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1386 1388
4 رئیس بخش داخلی بیمارستان اموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393-1394 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1394
5 مسئول گراند راند اموزشی بخش داخلی بیمارستان اموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1394
6 عضو جهادگران سلامت دانشگاه علوم پزشكي زنجان ١٣٩٦ ....
7 عضو هئیت اجرائی انتخابات نظام پزشکی شیروان – خراسان شمالی 1387 سازمان نظام پزشکی 1387 1387
8 عضو کارشناسی هیات عالی انتظامی – استان خراسان شما لی 1387- 1390 سازمان نظام پزشکی 1387 1390
9 عضو هئیت مد یره نظام پزشکی شیروان خراسان شمالی 1387-1390 سازمان نظام پزشکی 1387 1390
10 عضو کمیسیون پزشکی جانبازان و ایثارگران خراسان شمالی 1386-1390 بنیاد جانبازان و ایثارگران 1386 1390
11 عضو کمیته EDO - دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 بیمارستان ولیعصر 1394 ....
12 عضو تیم مدیریت اموزشی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 بیمارستان ولیعصر 1394 ...
13 عضو شورای پژوهشی بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395 ....
14 عضو هیئت ممتحنه سی و چهارمین و سی و پنجمین دوره ازمون ارتقا و گواهینامه تخصصی منطقه ششم امایش کشوری – دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394-1395 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 ....
15 عضو هیئت ممتحنه در طراحی سوالات ازمون پیش کارورزی شهریور 95 کلان منطقه شش امایش کشوری – دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1395 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395 1395
16 طراح سوالات ازمون جامع دستیاری – دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393-1394—1396-1395 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 ....
17 طراح سوالات ازمون جامع پره انترنی- دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393-1394-1395-1396 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 ....
18 استادیار گوارش و کبد - دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 ....
19 عضو انجمن گوارش و کبد ایران انجمن گوارش و کبد ایران 1385 ....
20 عضو انجمن متخصصین داخلی ایران انجمن متخصصین داخلی ایران 1385 ....
21 عضوکار گروه سرطان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397 ....
22 رئیس مرکز غربالگري سرطان دانشگاه علوم پزشکی زنجان/بیمارستان ولیعصر 1397 ....
23 کارشناس کمیسیون پزشکی قانونی پزشکی قانونی استان زنجان 1399 ....
24 رئیس مرکزفوق تخصصی اموزشی، درمانی و پژوهشی ولیعصرزنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 400 ….
25 عضو کمیسیون تخصصی پزشکی تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی استان زنجان ۱۴۰۰ ۱۴
:: ::