اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 دوره شش ماهه گرایش گوارش . اندوسکوپی و کولونوسکوپی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1385 1385
2 دوره تکمیلی مانومتری و PH مانیتورینگ . دانشگاه تهران- بیمارستان شریعتی 1392 1392
3 دوره اموزشی فیبرو اسکن کبد . دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان شریعتی / 1392 1392
4 دوره observation اندوسونوگرافی دانشگاه علوم پزشکی تهران / کلینیک مسعود 1392 1392
5 فلو شيپ ERCP - دانشگاه علوم پزشکی ایران .تهران بیمارستان فیروزگر 1395 1395
6 درمان اند وسکوپیک چاقی / بالون معده 1392 1392
7 گاستروستومی اندوسکوپیک از طریق پوست 1391 1391
8 اندوسکوپی و کولونوسکوپی و استنت گذاری و بالون دیلاتاسیون مری . معده و کولون 1391 1391
9 ERCP و استنت گذاری و بالون دیلاتاسیون مجاری صفراوی 1391 1391
10 فوق تخصص گوارش و کبد 1392 1392
11 متخصص بیماریهای داخلی 1386 1386
12 پزشک طب عمومی 1374 1374
13 فلوشيپ ERCP 1395
:: ::