اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
تاييديه‌ها و مجوز‌ها
# عناوین صلاحیت‌ها و اعتبارنامه‌ها توضیحات
1 اندوسکوپی و کولونوسکوپی تشخیصی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1385 1385
2 استنت گذاری و بالون دیلاتاسیون مری /معده و کولون و مجاری صفراوی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران - مازندران 1392 1392
3 مانومتری مری و انورکتال-PH مانیتورینگ دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان شریعتی 1392 1392
4 فیبرو اسکن کبد و اندوسونوگرافی مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی تهران–بیمارستان شریعتی 1392 1392
5 فلوشيپ ERCP دانشگاه علوم پزشکی ایران– بیمارستان فیروزگر 1395 1395
6 متخصص بیماری های داخلی 1386
7 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین 1392
8 پزشک طب عمومی 1374
9 فلوشيپ ERCP 1395
:: ::