اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 روش برخورد و درمان در بيماران اسهال حاد دانشگاه علوم پزشكي زنجان سابن ابن سينا دانشكده پزشكي ١٣
2 تشخيص و درمان و عوارض قارچ سمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان بيمارستان وليعصر ١٣
3 كارگاه تشخيص و درمان سرطان هاي گوارشي معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي زنجان بيمارستان وليعصر ١٣
4 غربالگري سرطان كولوركتال دانشگاه علوم پزشكي زنجان بيمارستان وليعصر ١٣
5 تشخيص و درمان سرطان كولوركتال دانشگاه علوم پزشكي زنجان بيمارستان وليعصر ١٣
6 غربالگري سرطان كولوركتال دانشگاه علوم پزشكي زنجان بيمارستان وليعصر ١٣
7 هپاتيت دارويي و عوارض دارويي كبد دانشگاه علوم پزشكي زنجان سالن همايش بين المللي روزبه ١٣
8 مانومتري مري دانشگاه علوم پزشكي مازندران بيمارستان بوعلي ١٣
9 عوارض كرون و اپروچ به اسهال دانشگاه مازندران بيمارستان بوعلي ١٣
10 كنگره گوارش و كبد انجمن گوارش و كبد مشهد ١٣
11 كنگره گوارش و كبد انجمن گوارش و كبد تهران ٩٨
12 سمینارپیشگیری و تشخیص سرطانهای شایع در ایران دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت بهداشتی ۹۹
13 سمینارغربالگری و تشخیص و درمانسرطانهای گوارش دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر
:: ::