اعضا - علیرضا عبدانی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا عبدانی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان پژوهشگر برتر و استاد نمونه مرکز تحقیقات علوم و اعصاب شفا (وابسته به بنیاد جانبازان) 1389
2 کسب رتبه اول دوره PhD از دانشگاه تربیت مدرس تهران 1390
3 دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر استان اردبیل 1392
4 تقدیر نامه جهت راه اندازی و تجهیز ازمایشگاه سلول های بنیادی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1391
5 دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان استاد نمونه دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل 1392
6 دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان استاد نمونه استان اردبیل 1392
7 لوح تقدیر به مناسبت فعالیت در انجمن علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1393
8 کسب رتبه اول دوره کارشناسی رادیولوژی از دانشگاه شهید بهشتی 1375
:: ::