اعضا - علیرضا عبدانی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا عبدانی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

دکتر علیرضا عبدانی پور
دکتری تخصصی آناتومی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
 فلوشیپ نوروایمونوپاتولوژی از دانشگاه توبینگن آلمان
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

:: ::