اعضا - علیرضا عبدانی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا عبدانی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 سرپرست برگزاری اولین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه زنجان 1395
2 داور، سخنران و سرپرست دانشجویان ایرانی در سمینار بین المللی انلاین دانشگاه توبینگن آلمان Online Course “Neuroimmunology and Applied Bioinformatics. 24th of October 2013
3 داور، سخنران و سرپرست دانشجویان ایرانی در سمینار بین المللی انلاین دانشگاه توبینگن آلمان با عنوان (Drugs and Bug) Online Course “Neuroimmunology and Applied Bioinformatics Drugs and Bug. 15th of November 2014
4 داور، سخنران و سرپرست دانشجویان ایرانی در نهمین سمینار بین المللی انلاین دانشگاه توبینگن آلمان Online Course " Life science, Neuroimmunology and Applied Bioinformatics X. 16th of October 2015
5 داور، سخنران و سرپرست دانشجویان ایرانی در دهمین سمینار بین المللی انلاین دانشگاه توبینگن آلمان Online Course “Neuroimmunology and Applied Bioinformatics X. 6th of May 2016
6 استاد راهنمای دانشجویان در چهارمین المپیاد علمی 1391
7 داور نوزدهمین سمینار سالیانه فارابی نوآوری ها در عرصه نوین پزشکی و سلول های بنیادی داور پنل 1392
:: ::