اعضا - علیرضا عبدانی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا عبدانی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو تیم ارزیابان دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعتبار بخشی موسسه ای وزارت بهداشت و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395 تا کنون
2 سرپرست برگزاری اولین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395
3 استاد مشاور دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 تا کنون
4 سرپرستی آزمایشگاه استم سل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1390 1393
5 مدیر گروه آناتومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1392 1393
6 ریاست کمیته برنامه ریزی و آموزش در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1390 1393
7 ریاست کمیته دانشجوئی و استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1390 1393
8 معاون آموزشی دپارتمان آناتومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397 تاکنون
:: ::