اعضا - علیرضا عبدانی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا عبدانی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو تیم ارزیابان دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعتبار بخشی موسسه ای وزارت بهداشت و آموزش پزشکی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی 1395 اد
2 سرپرست برگزاری اولین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395
3 استاد مشاور دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 اد
4 ریاست کمیته برنامه ریزی و آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1390 1393
5 ریاست کمیته استعداد های درخشان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1390 1393
6 سرپرستی، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی سلول های بنیادی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1390 1393
7 مدیر گروه آناتومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1390 1393
:: ::