اعضا - علیرضا عبدانی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا عبدانی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی اثرات لوستاتین بر بیان دکتر علیرضا عبدانی پور - علی نوریزاده - آرزو مجدی - تقی طریحی - رامین گسیلی دانشگاه آزاد اردبیل دانشگاه آزاد اردبیل تکمیل شده 1393
2 تاثیر لیتیوم بر بیان نوروتروفین های BDNF/ NT-3 و گیرنده های سیناپسی TrkB/ TrkC در شرایط کشت سه بعدی در سلول های بنیادی عصبی مشتق شده از سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان علیرضا عبدانی پور - دکتر ایرج جعفری انارکولی - دکتر رضا نجات بخش - دکتر سعید شکری - دکتر جواد فریدونی - دکتر سقراط فقیه زاده دفتر معونت تحقیقات ستاد سلول های بنیادی ریاست جمهوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حال اجرا 95
3 تاثیر حفاظتی دپرنیل بر میزان بیان ژن‌های Mst1 ، Nrf2 و کاهش اپوپتوز در موش های ضایعه نخاعی مدل کانتیوژن دکتر علیرضا عبدانی پور - علی نیک فر - علی مردی - مژده منصوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حال اجرا 95
:: ::