اعضا - علیرضا عبدانی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا عبدانی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
معرف‌ها
# اسامى نشانى و شماره تماس
1 پروفسور تقی طریحی (استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس، سرپرست تیم تحقیقاتی ضایعات نخاعی مرکز علوم و اعصاب شفاء) ttiraihi@modares.ac.ir
2 پروفسور منصوره موحدین (استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس، مدیر گروه اناتومی دانشکده پزشکی، عضو تیم تحقیقاتی نازایی بیمارستان خاتم الانبیاء تهر mansoure@modares.ac.ir
3 پروفسور مجتبی رضازاده (استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس، عضو تیم تحقیقاتی رویان) mr_valojerdi@modares.ac.ir
4 پروفسور هرمان شولوزینر (استاد تمام دانشگاه توبینگن المان، سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی اعصاب) hermann.schluesener@uni-tuebingen.de
:: ::