اعضا - علیرضا عبدانی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا عبدانی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 آناتومی عمومی و تخصصی، تشریح دانشگاه علوم پزشکی زنجان (93-96)- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (86-93)
2 نوروآناتومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (93-96)- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (86-93)
3 هیستولوژی عمومی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (86-93)
4 امبریولوژی عمومی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (86-93)
5 بیولوژی سلولی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (86-93)
6 زبان تخصصی گروه پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (86-93)
:: ::