اعضا - علیرضا عبدانی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا عبدانی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 تأثیر سلژلین بر میزان بیان ژن‌های Mst1 و Nrf2 در سلول‌های بنیادی عصبی تیمار ‌شده با هیدروژن پراکساید علی نیکفر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 95
2 بررسی میزان رونوشت ژن MST-1پس از تزریق والپروئیک اسید در موش های ضایعه نخاعی مدل کانتیوژن علی مردی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 95
3 تاثیر آدنوزین بر میزان بیان ژن¬های Nrf2 و Bcl-2 در سلول¬های بنیادی عصبی تیمار شده با پراکسید هیدروژن معصومه قلی نژاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان 95
4 تاثیر گرلین بر میزان تکثیر و بیان ژن HOXB4 در سلول های بنیادی خونساز موش صحرایی بهناز شاهسوند دانشگاه علوم پزشکی زنجان 95
5 بررسی تاثیر گرلین بر روی بیان ژن های Bcl-2و Caspase3دررده سلولی سلول های بنیادی خونساز موش صحرایی درشرایط استرس اکسیداتیو مسعود دادخواه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 95
6 تاثیر لیکوپن و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز، میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و فعالیت رادیکال آزاد مالون دی آلدئید در ناحیه هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین رعنا ملکیان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 95
7 تغییرات استیلاسیون هیستون¬¬های H3, H4 درطی تمایز سلول¬های بنیادی مشتق از چربی به سلول¬های شبه نورونی با استفاده از والپروئیک اسید فاطیما رضایی دانشگاه تربیت مدرس 93
8 درمان ترکیبی لووستاتین و لیتیوم بر میزان بیان ژن های BDNF وNT-3 و گیرنده های TrKB/TrKC پس از آسیب نخاعی در موش صحرایی فاطمه مرادی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
9 بررسی اثر ضد صرعی لواستاتین در مدل صرعی پیلوکارپین با توجه به اثرات انتی اپوپتوتیک و تغییر بیان ژن های NRF2 ، MST1 و BCL2 فاطمه دهش جو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
10 تمایز سلول¬های استرومایی مغز استخوان موش صحرایی به سلول¬های جنسی مردانه به روش¬ هم¬کشتی غیر مستقیم با بافت بیضه در حضور رتینوئیک اسید مهرداد قربانلو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
11 بررسی اثر نوروپروتکتیو 1,8-Cineole بر مهار آپوپتوز و میزان بیان ژن¬های Bcl2 و Caspase-3 در هیپوکمپ موش صحرایی مصروع مدل پیلوکارپین مهسا نیکبخت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
12 تمایز سلول¬های استرومایی مغز استخوان موش به سلول¬های شبه جنسی مردانه به روش¬ هم کشتی غیرمستقیم با بافت بیضه در حضور BMP4 نسیم ملک محمدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
13 بررسی اثر نوروپروتکتیو لواستاتین در مدل صرع پیلوکارپین با توجه به بیان نوروتروفین ها پویان مرادی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
14 ارزیابی خواص بیومکانیکی در رگ زایی از طریق رگ پایه حیوانی و مصنوعی در بیوراکتور ضربانی خلیل زارع گلمغانی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
:: ::