اعضا - نرگس پورسینا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نرگس پورسینا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 فارسی کامل کامل
1 ترکی کامل (مادری) کامل (ماذری)
1 انگلیسی قابل قبول قابل قبول
:: ::