اعضا - حسین مصطفوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسین مصطفوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارمند دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1378 1392
2 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
:: ::