اعضا - علی آقاجانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی آقاجانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Violence during clinical training among nursing students پوسترى
2 کنفرانس گزارش نویسی پوسترى
3 اثرات درمانی آوای قرآن: مروری سیستماتیک پوسترى
4 مهارت انجام CPR در بین دانشجویان علوم پزشکی پوسترى
5 مواجهه با خشونت بیمارستانی در بین دانشجویان پرستاری زنجان پوسترى
6 میزان مواجهه با خون و ترشحات آلوده بیماران در بین دانشجویان پوسترى
:: ::