اعضا - علی آقاجانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی آقاجانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسوول کمیته تحقیقات دانشجویی ع پ زنجان 1390
2 عضویت در کمیته مرکزی شورای هم اندیشی اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ع پ زنجان 1393
3 عضویت در هیئت داوری مجله مراقبت‌های پيشگيرانه در پرستاری و مامائی ع پ زنجان 1390
4 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری ع پ زنجان 1391
5 مسؤول هیئت بدمینتون دانشگاه علوم پزشکی زنجان ع پ زنجان 1393
:: ::