اعضا - علی آقاجانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی آقاجانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Clinical violence in nursing students IJNMR 2011 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 مقایسه روش های تدریس" مبنی بر مورد" و "سخنرانی" : دیدگاه دانشجویان فصل نامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 1392 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 بررسي وضعيت حمايت اجتماعي در بيماران همودياليزي شهر زنجان فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1392 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 بررسی موانع اجرای فرآیند پرستاری از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 بررسی وضعيت حمايت اطلاعاتی و حمايت ابزاری از بيماران همودياليزی بيمارستان‌های زنجان در سال 1389 مجله مراقبت‌های پيشگيرانه در پرستاری و مامائی 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 کیفیت خواب دانشجویان در طی دوره برگزاری متحانات در دانشگاه علوم پزشکی زنجان مجله مراقبت های نوین 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 بررسي فراواني افسردگي در زنان نابارور مراجعه كننده به كلينيك نازايي كوثر مجله زنان، مامایی و نازایی ایران 1389 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 اثر آموزش CPR در بهبود مهارت های احیا و ماندگاری ان در دانشجویان مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 1389 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 مواجهه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان با خشونت محل کارآموزی مجله پژوهش پرستاری 1389 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 كيفيت زندگي و ابعاد آن در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه علوم پزشكي تبريز مجله دیابت و لیپید ایران 1388 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
11 میزان تماس با پاتوژن های منتقله از راه خون در بین دانشجویان پرستاری شهر تهران مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری 1387 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
12 بررسی میزان مواجهه با خشونت حین کارآموزی در بین دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران مجله پزشکی قانونی 1386 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
13 میزان و انواع حوادث شغلی در دانشجویان پرستاری شهر تهران مجله دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی 1386 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::