اعضا - علی آقاجانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی آقاجانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی میزان و علل حوادث شغلی در بین دانشجویان پرستاری شهر تهران 1387 ع پ شهید بهشتی تهران تکمیل شده 1387
2 حمایت اجتماعی در بیماران همودیالیزی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 ع پ زنجان زنجان تکمیل شده 1390
3 بررسی میزان رعایت محدوده قلمرو بیماران در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر زنجان 1390 ع پ زنجان زنجان تکمیل شده 1390
4 بررسی مقایسه ای تأثیر کرایوتراپی و پلاسبو بر درد ناشی از کاتتریزاسیون بیماران همودیالیزی شهر زنجان در سال 1393 ع پ زنجان زنجان تکمیل شده 1393
:: ::