اعضا - علی آقاجانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی آقاجانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 دروس داخلی جراحی پرستاری دانشکده پرستاری
2 اصول مراقبت از بیماران اورژانس دانشکده پرستاری
3 کمک های اولیه دانشکده پرستاری و پیراپزشکی
4 بررسی وضعیت سلامت دانشکده پرستاری
:: ::