اعضا - علی آقاجانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی آقاجانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 گزارش نویسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی و نظام پرستاری بیمارستان ولیعصر 1387
2 بالون پمپ داخل آئورتی ع پ تهران بیمارستان شریعتی 1394
:: ::