اعضا - محمدکریم گلناری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدکریم گلناری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کینزیولوژی و بیومکانیک دانشکده پیراپزشکی زنجان- 1395-1396
2 ارزیابی عضلانی دانشکده پیراپزشکی زنجان- 1395-1396
3 کاردرمانی در بیماری های جسمانی دانشکده پیراپزشکی زنجان- 1395-1396
4 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی دانشکده پیراپزشکی زنجان- 1395-1396
5 مشاوره در کاردرمانی دانشکده پیراپزشکی زنجان- 1395-1396
6 جامعه شناسی در کاردرمانی دانشکده پیراپزشکی زنجان- 1395-1396
7 زبان تخصصی دانشکده پیراپزشکی زنجان- 1395-1396
:: ::