اعضا - دریا قدیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر دریا قدیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هییت علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::