اعضا - مهران محسنی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محسنی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
فارغ التحصیل از رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به سال 1373 و PhD شیمی مواد خوراکی از دانشکده داروسازی دانشگاه تهران به سال 1385 
:: ::