اعضا - مهران محسنی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محسنی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Determination of direct and indirect mutagenicity of two cultivars of Iranian safflower” IL 111” &”LRV5151”by Ames test Mohseni M, Ohe T,Fazeli M.R,Ostad S.N,Hamedi M, Jamalifar H, Azizi E. هشتمين کنگره سراسری بيوشيمی ١38 پوسترى
2 Mutagenicity and antimutagenicity of hydroethanolic and boild extracts of of two cultivars of Iranian safflower” IL 111” &”LRV5151”by sos/umu assay Mohseni M, Ohe T,Fazeli M.R,Ostad S.N,Hamedi M, Jamalifar H, Azizi E. نهمين کنفرانس بين المللی موتاژنهای محيطی 2005 پوسترى
:: ::