اعضا - مهران محسنی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محسنی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون پشتیبانی دانشکده داروسازی زنجان دانشکده داروسازی زنجان 1385 1390
2 رییس آزمایشگاه غذا و داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه معاونت غذا و داروی دانشگاه ع پ زنجان 1387 1389
3 مدیر اطلاع رسانی معاونت پژوهشی دانشگاه ع پ زنجان معاونت پژوهشی دانشگاه ع پ زنجان 1391 1393
4 دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه ع پ زنجان دانشگاه ع پ زنجان 1391 1393
5 عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه ع پ زنجان دانشگاه ع پ زنجان 1390 ادامه دارد
6 مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشکده بهداشت دانشگاه ع پ زنجان 1391 1393
7 معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 ادامه دارد
:: ::