اعضا - مهران محسنی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محسنی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Antimicrobial and cytotoxicity potential of peganum harmala smoke Ahmad R. Shahverdi, Seyed Naser Oastad, Samara Khodaee, Lila Bitarafan, Hamid R. Monsef-Esfahani, Hossein Jamalifar,] Bahman Nikavar, Mehran Mohseni Pharmacognosy magazine 2009 مقاله کامل
2 Study on cytotoxicity and teratogenicity of two cultivars of Iranian safflower with red and yellow florets"IL 111" florets"LRV 51 51" Ostad S.N, Mohseni M, Azizi E, Shariatpanahi S.M, Monsef H. Hamedi M. Toxicology Letters 2007 چکیده مقاله
3 Studying the mutagenicity of red florets safflower IL 111 using Ames test Mohseni M, Ohe T,Fazeli M.R,Ostad S.N,Hamedi M, Jamalifar H, Azizi E. Journal of pharmacology and toxicology 2006 مقاله کامل
4 Mutagenic potentials of Dental alloys using Ames Salmonella /microsome Test Haji-sayari E, Noukar S, Mohseni M, Fazeli M.R, Jamalifar H,Azizi E. Journal of pharmacology and toxicology 2006 مقاله کامل
5 بررسی آزمايشگاهی جهش زايی و سميت سلولی چهار سيلر مختلف کانال ريشه دكتر محمد ضرابيان ،دكترسيد ناصر استاد، دكتر منصوره عباسي، دكتر مهران محسني مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران 1386 مقاله کامل
:: ::