اعضا - مهران محسنی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محسنی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 بررسی جهش زایی مواد به روش ایمز 1383
2 تعیین مقدار فلزات سنگین به روش کروماتوگرافی 1390
:: ::