اعضا - مهران محسنی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محسنی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 مطالعه سم شناسی(موتاژنز، سمیت حاد ،سمیت تحت مزمن و سمیت جنینی ) ارقام گلرنگ بومی ایران دکتر مهران محسنی ،دکتر محمد شریعت پناهی،دکتر منوچهر حامدی،دکتر ناصر استاد،دکتر ابراهیم عزیزی و دکتر حمید منصف اصفهانی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی تهران تکمیل شده 1385
2 بررسی موتاژنز و آنتی موتاژنز قطره خوراکی افشرده زیره سبز به دو روش AMES و SOS/umu دکتر مهران محسنی ، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی در حال اجرا -
:: ::