اعضا - مهران محسنی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محسنی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تغذیه و رژیم درمانی دانشکده پرستاری ابهر - نیمسال دوم 87-86
2 ارزیابی و کنترل بهداشت مواد غذایی دانشکده پیراپزشکی زنجان - نیمسال دوم 87-86
3 بهداشت مواد غذایی دانشکده پیراپزشکی زنجان -نیمسال اول 88-87
4 ارزیابی و کنترل بهداشت مواد غذایی دانشکده پیراپزشکی زنجان - نیمسال اول 88-87
5 بهداشت مواد غذایی دانشکده پیراپزشکی زنجان - نیمسال دوم88-87
6 ارزیابی و کنترل بهداشت مواد غذایی دانشکده پیراپزشکی زنجان - نیمسال دوم88-87
7 بهداشت مواد غذایی( در ترم جاری) دانشکده پیراپزشکی زنجان - نیمسال اول 88-89
8 ارزیابی و کنترل بهداشت مواد غذایی( در ترم جاری) دانشکده پیراپزشکی زنجان - نیمسال اول 88-89
9 مواد خوراکی و رژیم درمانی ( در ترم جاری) دانشکده داروسازی زنجان- نیمسالهای اول هر ترم
10 آلاینده های محیطی مواد غذایی دانشکده بهداشت -نیمسالهای اول هر ترم
11 اصول تغذیه دانشکده پزشکی -نیمسال دوم هر ترم تا سال 93
12 تغذیه دانشکده بهداشت -نیمسال دوم هر ترم
13 کار آموزی و کار ورزی داروخانه شهری دانشکده داروسازی -تا سال 92
:: ::