اعضا - علی صیادی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی صیادی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## دوره های درسی
عنوان درس: بیماریهای پوست
توصیف درس: تدریس بیماری‌های شایع پوست دوره درسی:
سرفصل ها:
درماتیت تماسی آلرژیک و تحریکی درماتیت آتوپیک و سبوربیک ودست پلک ولب. بیماری‌های باکتریال ویرال قارچی وانگلی پوست. تطاهرات پوستی بیماری‌های بافت همبند. بیماری‌های ناخن
توضیحات:
تعریف پاتوژنز علائم بالینی روش‌های تشخیصی و درمانی توضیح داده میشود

:: ::